03. Februar 2015, Bezirksapostel Rüdiger Krause zu Amtsentbindungen